Idézetek angolul

Nézz meg pár idézetet angolul. Ezek az idézetek rövidek, hosszúak, vagy éppen közép hosszúságúak, de mindegyik célja az, hogy új perspektívákat nyisson az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára. Szóval, nézz körül, böngészd az idézeteket és tanulj egy kicsit közben! Remélem, megtalálod a számodra legmegfelelőbb inspirációt!

Idézetek angolul

"The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs

"Az egyetlen módja, hogy jó munkát végezz az, hogy szeresd, amit csinálsz."

"In the middle of every difficulty lies opportunity." - Albert Einstein

"Minden nehézség közepén ott rejlik a lehetőség."

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt

"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében."

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston Churchill

"A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes. A folytatáshoz való bátorság számít igazán."

"The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt

"A holnap megvalósításának egyetlen korlátja a mai kételyünk lesz."

"Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful." - Albert Schweitzer

"A siker nem a boldogság kulcsa. A boldogság a siker kulcsa. Ha szereted, amit csinálsz, sikeres leszel."

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." - Confucius

"Nem számít, milyen lassan mész, amíg meg nem állsz meg." – Konfuciusz

"Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt

"Higgy benne, hogy képes vagy, és már félig meg is vagy."

"The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker

"A jövő legjobb módja az, ha te magad teremted meg."

"You miss 100% of the shots you don't take." - Wayne Gretzky (kanadai hoki játékos)

"100% hogy kihagyod, ha rá se lövöd."

"Don’t watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson

"Ne nézd az órát; tedd, amit csinál. Menj tovább."

"The only thing we have to fear is fear itself." - Franklin D. Roosevelt

"Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, maga a félelem."

"Change your thoughts and you change your world." - Norman Vincent Peale

"Változtasd meg a gondolataidat, és megváltoztatod a világod."

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life." - Steve Jobs

"Az időd korlátozott, ne pazarold el mások életét élve."

"The future depends on what you do today." - Mahatma Gandhi

"A jövő attól függ, hogy mit teszel ma."

"Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm." - Winston Churchill

"A siker az, ha a kudarctól a kudarcig jársz, de nem veszíted el lelkesedésedet."

"Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll

"Az életünk 10%-a az, ami történik velünk, és 90%-a az, ahogyan reagálunk rá."

"You don't have to be great to start, but you have to start to be great." - Zig Ziglar

"Nem kell nagyszerűnek lenned ahhoz, hogy elkezdd, de el kell kezdened ahhoz, hogy nagyszerű légy."

"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." - Nelson Mandela

"Az igazi dicsőség az életben nem abban rejlik, hogy soha nem esel el, hanem abban, hogy minden esés után felállsz."

"Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs

"A munkád nagy részét fogja kitölteni az életednek, és az egyetlen módja az igazi elégedettségnek az, ha hiszel abban, hogy, amit csinálsz az kiváló munka. És az egyetlen módja a kiváló munkavégzésnek az, ha szereted, amit csinálsz."

"We become what we think about." - Earl Nightingale

"Azzá válik az ember, amire gondol."

"You must be the change you wish to see in the world." - Mahatma Gandhi

"Te magad legyél az a változás, amit a világban látni szeretnél.”

"It always seems impossible until it's done." - Nelson Mandela

"Addig mindig lehetetlennek tűnik, amíg nincs megcsinálva."

"The best way to predict your future is to create it." - Abraham Lincoln

"A legjobb módja annak, hogy megjósold a jövődet, az, ha te magad hozod létre."

Abraham Lincoln idézet

"Don't count the days, make the days count." - Muhammad Ali

"Ne számold a napokat, hanem tedd őket számottevővé."

"The journey of a thousand miles begins with one step." - Lao Tzu

"Egy ezer mérföldes út egy lépéssel kezdődik." - Lao Ce

"The only way to achieve the impossible is to believe it is possible." - Charles Kingsleigh (Lewis Carroll)

"Az egyetlen módja a lehetetlen elérésének, ha hisszük, hogy lehetséges.”

"If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things." - Albert Einstein

"Ha boldog életet szeretnél élni, kösd azt egy célhoz, ne emberekhez vagy dolgokhoz."

"I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions." - Stephen R. Covey

"Nem a körülményeim terméke vagyok. Én a döntéseim terméke vagyok."

"The only source of knowledge is experience." - Albert Einstein

"A tudás egyetlen forrása a tapasztalat."

"To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence." - Mark Twain

"Az életben való sikerhez két dologra van szükség: tudatlanságra és magabiztosságra."

"The only true wisdom is in knowing you know nothing." - Socrates

"Az egyetlen igazi bölcsesség az, hogy tudod, semmit sem tudsz." – Szókratész

"You are never too old to set another goal or to dream a new dream." - C.S. Lewis

"Soha nem vagy túl öreg egy új cél kitűzéséhez vagy egy új álomhoz."

"Success is not in what you have, but who you are." - Bo Bennett

"A siker nem abban rejlik, hogy mit birtokolsz, hanem abban, hogy ki vagy."

"It’s not what happens to you, but how you react to it that matters." - Epictetus

"Nem az számít, mi történik veled, hanem az, ahogy reagálsz rá."

"Life is not about waiting for the storm to pass, but learning how to dance in the rain." - Vivian Greene

"Az élet nem arról szól, hogy vársz, amíg elvonul a vihar, hanem arról, hogy megtanulj táncolni az esőben."

"The mind is everything. What you think, you become." - Buddha

"Az elme minden. Amit gondolsz, azzá válsz."

buddha idézet

"In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." - Martin Luther King Jr.

"Végül nem az ellenségeink szavaira fogunk emlékezni, hanem a barátaink hallgatására."

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." - Edmund Burke

"Az egyetlen dolog, ami szükséges a gonosz győzelméhez, az, hogy a jó emberek semmit se tegyenek."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now." – Kínai közmondás

"A legjobb idő egy fát ültetni húsz évvel ezelőtt volt. A második legjobb idő pedig most van."

"To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment." - Ralph Waldo Emerson

"A legnagyobb eredmény önmagad maradni egy olyan világban, amely állandóan valaki mást akar faragni belőled."

"It's not the years in your life that count. It's the life in your years." - Abraham Lincoln

"Nem az évek számítanak az életedben, hanem az években leélt élet.”

"I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination." - Jimmy Dean

"Nem tudom megváltoztatni a szél irányát, de tudom úgy állítani a vitorláimat, hogy mindig elérjem a célomat."

"The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can't achieve it." - Jordan Belfort

"Az egyetlen dolog, ami közötted és a céljaid között áll, az az indok, amit folyton ismételsz magadnak, hogy miért nem érheted el."

"Our lives begin to end the day we become silent about things that matter." - Martin Luther King Jr.

"Az életünk vége akkor kezdődik, amikor elkezdünk elhallgatni azokról a dolgokról, amelyek számítanak."

"You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today." - Abraham Lincoln

"Nem kerülheted el a holnapi felelősséget azzal, hogy ma kibújsz alóla."

"It is never too late to be what you might have been." - George Eliot

"Soha nem késő azzá válni, ami lehettél volna."

"All that we see or seem is but a dream within a dream." - Edgar Allan Poe

"Mindaz, amit látunk vagy érzünk, csak egy álom az álomban."

"Life is what happens when you're busy making other plans." - Allen Saunders

"Az élet az, ami akkor történik, amikor más terveken dolgozol."

"Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring." - Marilyn Monroe

"A tökéletlenség szépség, a őrültség zsenialitás, és sokkal jobb teljesen nevetségesnek lenni, mint teljesen unalmasnak."

Marilyn Monroe idézet

"In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on." - Robert Frost

"Három szóban össze tudom foglalni mindazt, amit az életről megtanultam: megy tovább."

"We're all stories in the end." - Doctor Who

"Mindannyian csak történetek vagyunk végül."

"The only way to get through life is to laugh your way through it. You either have to laugh or cry. I prefer to laugh. Crying gives me a headache." - Marjorie Pay Hinckley

"Az életet élni csak egy módon lehet: ha nevetve vesszük az akadályokat. Vagy nevetni kell, vagy sírni. Én inkább nevetek. A sírás csak fejfájást okoz."

"Do not take life too seriously. You will never get out of it alive." - Elbert Hubbard

"Ne vedd túl komolyan az életet. Soha nem fogsz élve kijutni belőle."

"Life is really simple, but we insist on making it complicated." - Confucius

"Az élet valójában nagyon egyszerű, de ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük." – Konfuciusz

"The past is never dead. It's not even past." - William Faulkner

"A múlt sosem hal meg. Még csak nem is múlt."

"You can't use up creativity. The more you use, the more you have." - Maya Angelou

"A kreativitást sosem fogyaszthatod el. Minél többet használsz belőle, annál több lesz."

"I'm writing a book. I've got the page numbers done." - Steven Wright

"Könyvet írok. A lapok számával már végeztem."

"I'm on a whiskey diet. I've lost three days already." - Tommy Cooper

"Whiskey diétán vagyok. Már három napot elvesztettem."

"I told the doctor I broke my leg in two places. He told me to quit going to those places." - Henny Youngman

"Megmondtam az orvosnak, hogy két helyen törtem el a lábam. Ő azt mondta, hogy többet ne menjek erre a két helyre."

"I don't want to achieve immortality through my work. I want to achieve it through not dying." - Woody Allen

"Nem a munkámmal szeretném elérni a halhatatlanságot, hanem azzal, hogy nem halok meg."

"My psychiatrist told me I was crazy, and I said I want a second opinion. He said, 'Okay, you're ugly too.'" - Rodney Dangerfield

"Az orvosom azt mondta, hogy őrült vagyok, én pedig azt mondtam, hogy kérek egy második véleményt. Ő azt mondta, 'Rendben, még csúnya is vagy ráadásul.'”

"I intend to live forever. So far, so good." - Steven Wright

"Szándékomban áll örökké élni. Eddig jó."

"I'm not afraid of death; I just don't want to be there when it happens." - Woody Allen

"Nem félek a haláltól; csak nem akarok ott lenni, amikor megtörténik.”

"I'm astounded by people who want to 'know' the universe when it's hard enough to find your way around Chinatown." - Woody Allen

"El vagyok ámulva azon embereken, akik 'ismerni' akarják az univerzumot, amikor elég nehéz az utat megtalálni még csak a Chinatownban is."

"I haven’t spoken to my wife in years. I didn’t want to interrupt her." - Rodney Dangerfield

"Évek óta nem beszéltem a feleségemmel. Nem akartam félbeszakítani."

"I'm an idealist. I don't know where I'm going, but I'm on my way." - Carl Sandburg

"Idealista vagyok. Nem tudom, hová tartok, de már úton vagyok."
További blog cikkek
Angol szavak

Angol szavak

Angol szavak: a 3000 leggyakoribb angol szó példamondatokkal.

Olvass tovább
Színek angolul

A színek varázslatos világa angolul.

A leggyakoribb és néhány extra szín neve angolul.

Olvass tovább